Matematiikan oppimisen ja opetuksen ekosysteemi (MOE)

Tutkimusperustaiset matematiikan oppimispolut

MOE on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Suomen kulttuurirahaston rahoittama kolmevuotinen kehityshanke (2021 – 2024), jonka tavoitteena on edistää joustavan ja edistyneen matemaattisen ajattelun tukemista alakoulussa. Hankeen toteuttajat ovat Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti TRILA (koordinaattori), Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta sekä Varga-Neményi ry. 

Hankkeen tavoitteena on edistää matematiikan osaamista ja arvostusta sekä kehittää matematiikan opetukseen, oppimiseen, arviointiin ja tukeen liittyviä elementtejä.

Toiminta ja tavoitteet

Peruskoulun oppilaiden matematiikan osaaminen on ollut laskusuunnassa jo jonkin aikaa, ja tämä näkyy jo neljännen luokan arvioinneissa, joissa hyvin heikosti menestyvien osuus on kasvanut ja sosiaalisen taustan merkitys on korostunut.

Matematiikan opetus vaatii opettajilta syvällistä pedagogista osaamista, ja opettajien ammatillisen kehityksen tueksi tarvitaan vahvaa oppimateriaalia. Lisäksi opettajat tarvitsevat reaaliaikaista tietoa oppilaiden oppimisesta, jotta he voivat tunnistaa ja tukea kaikkien oppilaiden tarpeita. Hankkeessamme pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin tarjoamalla kouluihin työkaluja ja tukea matematiikan oppimisen edistämiseksi. Tavoitteenamme on tukea sekä heikosti että hyvin matematiikassa menestyviä oppilaita ja innostaa oppilaita matematiikan opiskeluun.

Toiminnan tavoitteena ovat 1) matematiikan osaamisen ja arvostuksen lisääminen, 2) kaikkien oppilaiden osaamisen varmistaminen sekä 3) matematiikan opetuskulttuurin kehittäminen.Matematiikan oppimisen ja opetuksen ekosysteemi

Hankkeessa toteutetaan yksilöllisten oppimispolkujen ekosysteemimalli, joka rakentuu neljästä toisiinsa nivoutuvasta elementistä. Toteutusympäristönä käytetään ViLLE-oppimisjärjestelmää.

 1. Alakoulun yleisopetuksen oppimispolkujen kehittäminen korkeatasoisen pedagogiikan avulla sekä opetuksen eriyttäminen ylös- ja alaspäin yleisopetuksen sisällä
 2. Kolmiportaisen tuen kehittäminen tutkimusperustaisesti rakennettujen oppimisen tuen salkkujen avulla
 3. Oppimisanalytiikkaan ja valtakunnallisesti standardoituihin arviointitehtäviin perustuva oppimisen, osaamisen kehityksen ja tuen tarpeiden arvioinnin välineet
 4. Tilannekuva-analytiikka, joka tarjoaa opettajalle reaaliaikaista tietoa hänen omista oppilaistaan sekä välineitä tietojohtamiseen koulujen ja opetustoimien hallinnolle

Ekosysteemin ytimessä ovat laadukkaan opetuksen kannalta keskeiset tekijät, kuten opettajien havainnointi- ja opetustaidot, oppilaiden oppimateriaalit ja harjoitussisällöt, osaamisen monipuolinen ja luotettava arviointi sekä opetuksellinen ja opetushallinnollinen päätöksenteko.

Matematiikan oppimisen ja opetuksen ekosysteemi eli monitieteinen toteutusmalli tutkimusperustaisiin oppimispolkuihin

Hankkeen tuotokset

ViLLE-opintopolut

 • Matematiikan opintopolku, 3. luokka
 • Matematiikan opintopolku, 4. luokka
 • Matematiikan opintopolku, 5. luokka
 • Matematiikan opintopolku, 6. luokka

VaNe-menetelmän mukaiset tehtäväkokonaisuudet

 • Varga-Neméneyi-menetelmä, 1. luokka (syksy ja kevät)
 • Varga-Neméneyi-menetelmä, 2. luokka (syksy ja kevät)
 • Varga-Neméneyi-menetelmä, 3. luokka (syksy ja kevät)
 • Varga-Neméneyi-menetelmä, 4. luokka (syksy ja kevät)
 • Päässälaskustrategiat (lukualueella 0–20 ja lukualueella 0–100)
 • Kerto- ja jakolaskut (2–5 ja 10; 6–9)

Joustava matemaattinen ajattelu ja rationaalilukukäsite

 • Matikkakeidas 1.–2. luokka
 • Matikkakeidas 3.–4. luokka
 • Matikkakeidas 5.–6. luokka

Oppimisen tuen salkut (OTuS)

 • Aikakäsitteet
 • Lukujärjestelmä ja lukujono
 • Yhteen- ja vähennyslasku
 • Kertotaulut
 • Jakolasku
 • Murtoluvut
 • Prosenttilasku
 • Mittaaminen ja yksikkömuunnokset

Standardoitu arviointi

Oppimisen tilannekuva


Lisätietoja

Tarkempia tietoja hankkeen aikana tuotetuista materiaaleista sekä niihin liittyvästä tutkimuksesta saat kunkin osahankkeen vetäjältä. Koko hanketta koskevat tiedustelut voi osoittaa hankkeen vastuulliselle johtajalle, Mikko-Jussi Laaksolle.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön logo
Suomen kulttuurirahaston logo
Turun yliopiston logo
Varga-Nemeneyi-yhdistyksen logo