FUNA-aikuisopiskelijat

FUNA-aikuisopiskelijat -hanke koskee Helsingin yliopiston, Åbo Akademin ja avoimen yliopiston tiettyjen opintojaksojen opiskelijoita. Helsingin yliopistosta ovat mukana suomenkieliset luokanopettajaopiskelijat (matematiikan didaktiikka) ja avoimen yliopiston opiskelijat (matemaattiset oppimisvaikeudet). Åbo Akademista ovat mukana luokanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat (matematiikan didaktiikka ja matemaattiset oppimisvaikeudet).

Tarkoituksena on, että opettajaopiskelijat pääsevät tutustumaan FUNA-mittarin käyttämiseen matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Opiskelijat pääsevät itse tekemään testin ja siten saamaan käsityksen siihen kuuluvista tehtävätyypeistä ja tehtävistä. Testi tehdään anonyymisti eikä testituloksia anneta yksittäisille opiskelijoille.

Testi on tarkoitus tehdä viikkojen 14 ja 15 aikana. Tällä sivulla on ohjeet siitä, miten testi käytännössä tehdään.

Tiistaina 3.5. klo 16-17 järjestetään tilaisuus, jossa esitellään FUNA-mittaria opettajan näkökulmasta. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua testistä saatavaan informaatioon. Lisäksi on mahdollisuus tutustua Ville-oppimisympäristöön tarkemmin.

FUNA-vuxenstuderande

Projektet FUNA-vuxenstuderande berör studerande vid Åbo Akademi samt Helsingfors universitet och Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Från Åbo Akademi deltar klasslärar- och speciallärarstuderande (matematikens didaktik och inlärningssvårigheter i matematik). Från Helsingfors universitet deltar finskspråkiga klasslärarstuderande (matematikens didaktik) och speciallärarstuderande (inlärningssvårigheter i matematik).

Syftet är att studerande får möjlighet att bekanta sig med FUNA-kartläggningsmaterialet ämnat för identifiering av inlärningssvårigheter i matematik. Studerande får möjlighet att själva utföra FUNA-testet för att få en uppfattning om upplägget och uppgifterna. Testet görs anonymt. Inga testresultat delges till enskilda studerande.

Testet görs veckorna 14 och 15. På denna sida hittar du anvisningar för hur utföra testet.

Tisdagen 10.5 kl. 15-16 (Zoom) ordnas ett tillfälle då FUNA-kartläggningsmaterialet och dess användning från ett lärarperspektiv presenteras. Under tillfället har studerande möjlighet att bekanta sig med den information som kartläggningen ger samt få en närmare inblick i den digitala ViLLE-inlärningsmiljön.

Opiskelijan ohjeet FUNA-arviointiin

FUNA-utvärdering instruktioner för studerande (SV undertexter)