Tutkimus

Tutkimme digitaalisten oppimisympäristöjen ja oppimisanalytiikan vaikutusta oppimiseen. Tavoitteenamme on tutkimuksen kautta auttaa jokaista oppilaista päättäjiin.

Sähköinen, tehtäväpohjainen oppimisympäristö tarjoaa oppilaille välittömän palautteen ja opettajille hyödyllistä oppimisanalytiikkaa.

Oppimisen Tuen Salkut opetuksen ja eriyttämisen tueksi matematiikassa ja äidinkielessä.

FUNA-tehtävistö 3–9 -luokkalaisten taitojen arviointiin matematiikassa, lukemisessa, kognitiossa sekä tunteissa ja asenteissa.

Täydennyskoulutukset

Olemme mukana täydennyskoulutusten järjestämisessä opetusalalla. Katso, millaisia koulutuksia tällä hetkellä on tarjolla

The future of any education system lies in learning analytics

Mikko-Jussi Laakso, Oppimisanalytiikan keskus

Viimeisimmät uutiset

Jos sinulla on vaikeuksia tavoittaa meitä sähköpostitse, lue toimintaohjeet tästä uutisesta.
Kaipaatko uusia haasteita? Innostaako oppimisen kehittäminen? Yksikössämme on auki projektitutkijan tai erikoistutkijan määräaikainen tehtävä, joka tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman oppimiseen ja sen tukemiseen.

Meistä

Oppimis­analytiikan tutkimusinstituutti on Turun yli­opistossa toimiva opetus­tekno­logiaan ja digi­taalisen oppi­misen mahdol­lisuuksiin keskit­tynyt tutkimus­ryhmä. Tutki­muksemme nivou­tuu oppimis­analytiikan ympä­rille ja keskit­tyy esimer­kiksi digi­taalisiin oppimis­ympä­ristöihin, yhtei­sölliseen tekno­logia­tuettuun oppi­miseen, ohjel­moinnin pedago­giikkaan ja opetus­tekno­logian ja psyko­met­riikan yhdis­tämiseen.

Tutki­muksen lisäksi tutkimusinstituutti kehit­tää ViLLEä, joka on digi­taa­linen oppimi­sympäristö. Tällä hetkellä ViLLEä käyte­tään noin joka kolman­nessa suoma­lais­koulussa esimer­kiksi matema­tiikan, äidin­kielen, ohjel­moinnin ja englannin oppi­miseen. Toimin­tamme kolmas lähtö­kohta on pedago­gisesti toimivan ja moni­puo­lisen opetus­tekno­logian ja oppimis­analytiikan käytön sekä digitaali­kasvatuksen edistä­minen esimer­kiksi koulu­tusten ja hankkeiden kautta niin Suomessa kuin kansain­väli­sestikin.


Missio

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin toiminnan tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa maksimoimalla opettamisen ja oppimisen laatu.

Visio

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin tavoitteena on olla

  • digitaalisen opetuksen ja oppimisanalytiikan johtava asiantuntija ja toimija kansainvälisesti ja
  • olla alan tutkimuksen johtavassa asemassa Suomessa ja kansainvälisesti.


Oppimis­analytiikka

Oppimisanalytiikan tavoitteena on hyödyntää opiskelijoista tallennettua tietoa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen.

tutkimusinstituutin toiminta

Tutkimusinstituutti terävöittää ja konkretisoi Turun yliopiston omaa profiilia oppimisen tutkimuksen alalla vastaamalla digitalisaation odotuksiin.

ViLLE on Turun yliopistossa kehitettävä oppimisjärjestelmä. Järjestelmä sisältää useita erilaisia ohjelmoinnin, matematiikan, kielten ja muiden aineiden oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä.

FUNA-testit sekä OTuS-materiaalit ovat oppilaan perustaitojen arviointiin ja tukemiseen tarkoitettuja materiaaleja, jotka opettajan on helppo ottaa käyttöön.