Tutkimus

Tutkimme digitaalisten oppimisympäristöjen ja oppimisanalytiikan vaikutusta oppimiseen. Tavoitteenamme on tutkimuksen kautta auttaa jokaista oppilaista päättäjiin.

Sähköinen, tehtäväpohjainen oppimisympäristö tarjoaa oppilaille välittömän palautteen ja opettajille hyödyllistä oppimisanalytiikkaa.

Oppimisen Tuen Salkut opetuksen ja eriyttämisen tueksi matematiikassa ja äidinkielessä.

FUNA-tehtävistö 3–9 -luokkalaisten taitojen arviointiin matematiikassa, lukemisessa, kognitiossa sekä tunteissa ja asenteissa.

Täydennyskoulutukset

Olemme mukana täydennyskoulutusten järjestämisessä opetusalalla. Katso, millaisia koulutuksia tällä hetkellä on tarjolla

The future of any education system lies in learning analytics

Mikko-Jussi Laakso, Oppimisanalytiikan keskus

Viimeisimmät uutiset

Joukko uusia materiaaleja julkaistaan ViLLE-opettajien käyttöön syksyllä lukuvuoden alkaessa. Materiaaleja julkaistaan mm. erityisopetuksen tarpeisiin, matematiikkaan ja englantiin. Materiaalit pääsee kopioimaan itselleen heti lukuvuoden alkaessa elokuussa. Tämä Toimii! 5 -oppimiskokonaisuus on viidesluokkalaisille suunnattu matematiikan perustaitoja ja tiimitaitoja kehittävä kokonaisuus. Oppimiskokonaisuus sisältää sekä yksilö että ryhmätehtäviä, joissa seikkailevat […]
Tervetuloa järjestämiimme koulutuksiin 17.-19.4.2024 Hämeenlinnassa järjestettävään ITK-konferenssiin!
TRILA on mukana uudessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa Digital first -projektissa, jossa työskennellään digitaalisen osaamisen opetuksen muuttamista sopivaksi nykyajan lapsille, “diginatiiveille”, joilla on jo kouluun mennessään jonkin verran digitaalisia taitoja.

Meistä

Oppimis­analytiikan tutkimusinstituutti on Turun yli­opistossa toimiva opetus­tekno­logiaan ja digi­taalisen oppi­misen mahdol­lisuuksiin keskit­tynyt tutkimus­ryhmä. Tutki­muksemme nivou­tuu oppimis­analytiikan ympä­rille ja keskit­tyy esimer­kiksi digi­taalisiin oppimis­ympä­ristöihin, yhtei­sölliseen tekno­logia­tuettuun oppi­miseen, ohjel­moinnin pedago­giikkaan ja opetus­tekno­logian ja psyko­met­riikan yhdis­tämiseen.

Tutki­muksen lisäksi tutkimusinstituutti kehit­tää ViLLEä, joka on digi­taa­linen oppimi­sympäristö. Tällä hetkellä ViLLEä käyte­tään noin joka kolman­nessa suoma­lais­koulussa esimer­kiksi matema­tiikan, äidin­kielen, ohjel­moinnin ja englannin oppi­miseen. Toimin­tamme kolmas lähtö­kohta on pedago­gisesti toimivan ja moni­puo­lisen opetus­tekno­logian ja oppimis­analytiikan käytön sekä digitaali­kasvatuksen edistä­minen esimer­kiksi koulu­tusten ja hankkeiden kautta niin Suomessa kuin kansain­väli­sestikin.


Missio

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin toiminnan tavoitteena on muuttaa yhteiskuntaa maksimoimalla opettamisen ja oppimisen laatu.

Visio

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin tavoitteena on olla

  • digitaalisen opetuksen ja oppimisanalytiikan johtava asiantuntija ja toimija kansainvälisesti ja
  • olla alan tutkimuksen johtavassa asemassa Suomessa ja kansainvälisesti.