FUNA-hankkeen tavoitteena on kehittää koulujen ja tutkijoiden käyttöön uusi laskutaitojen ja matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien sähköinen arviointiväline.

FUNA tulee sanoista Functional numeracy assessment eli toiminnallisten laskutaitojen arviointi. Toiminnallisilla laskutaidoilla tarkoitetaan ymmärrystä ja kykyä käyttää perusmatemaattisia taitoja arjen eri tilanteissa.

FUNA jakautuu oppimisvaikeuksien seulontatehtäviin ja laajempaan kokonaisuuteen erilaisia matemaattisten taitojen arviointiin tarkoitettuja tehtäviä.

Matematiikan oppiminen ei ole muista taidoista riippumaton tapahtuma. Siksi FUNA sisältää myös tehtäviä ja kyselyjä, joiden avulla voidaan selvittää matematiikan oppimista tukevia muita taitoja, tietoja, tunteita ja kokemuksia. FUNA-tehtävistössä on mukana erilaisia lukutaitojen arvioinnin testejä, kognitiivisten taitojen testejä sekä kyselylomakkeita, joilla selvitetään oppilaiden asenteita ja tunteita koulunkäyntiä sekä matematiikan ja lukemisen opiskelua kohtaan.

FUNA-tehtäviä kehittää kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden yhteishanke. Suomesta mukana on Helsingin ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin tutkijoita (FUNA-konsortion jäsenet). Tämä tutkijoiden FUNA-konsortio päättää sekä FUNA kehitystyön sisällöistä että sen käyttämisestä erilaisissa tutkimushankkeissa.

FUNA on tarkoitettu 3–9 -luokkalaisten taitojen arviointiin sekä suomen että ruotsin kielillä. Yhteistyössä eri maiden tutkijoiden kanssa tehtävistöä täydennetään muilla kieliversioilla. Kehitteillä on myös välineitä pääikäryhmää nuorempien ja vanhempien arviointiin.

Yhteistyökumppaneiden verkosto laajenee koko ajan. FUNA-konsortio tukeekin avointa tutkimusyhteistyötä sekä avoimen tieteen tekemisen periaatteita. FUNA ei ole kaupallinen hanke, mutta sen eri osien käytöstä FUNA-konsortium -tutkimuskäytön ulkopuolella voimme joutua laskuttamaan syntyvien kustannusten mukaisesti.

FUNA toimii Turun yliopiston opppimisanalytiikan tutkimusinstituutin kehittämässä ViLLE-ympäristössä ja sitä voi käyttää verkkoselaimen avulla sekä tietokoneilla että tableteilla.

FUNA peruskehitystyö kattaa vuodet 2018–2023.


FUNA-tehtävistö

FUNAn tehtävät voidaan jakaa neljään pääkategoriaan: matematiikka – lukeminen – kognitio – tunteet ja asenteet. Näistä matematiikka jakautuu oppimisvaikeusseulaan (FUNA-DB) sekä FUNA-Core -tehtävistöön.

FUNA-DB (Dyscalculia Battery)

FUNA-DB on tarkoitettu matematiikan oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. FUNA-DB sisältää aikarajallisia lukukäsitteen ja laskutaitojen tehtäviä tarkoituksena mitata perustaitojen sujuvuutta.

FUNA-Core

FUNA-Core tehtävistö tarkoitus on mitata kykyä soveltaa matemaattisia taitoja arjen erilaisiin sovellustilanteisiin (functional numeracy). Siksi tehtävistö koostuukin isosta joukosta erilaisia teema-alueita kuten peruslaskutaidot, rationaalilukukäsite, kertotaulu, algebrallinen ajattelu, geometrinen ajattelu, ongelmanratkaisu, matemaattinen luetun ymmärtäminen, jne. Tehtäviä kehitetään tarpeen mukaan useissa työryhmissä.

FUNA-RW Reading and writing

Luku- ja laskutaitojen oppimisessa on paljon päällekkäisyyttä. Niiden oppiminen tukee myös toisiaan. Arvioitaessa matemaattisia taitoja, on perusteltua selvittää aina myös luku- ja kirjoitustaitoja. Siksi FUNA-tehtävistössä on mukana myös luku- ja kirjoitustaitoja mittaavia osioita.

Luku- ja kirjoitustaitoja arvioidaan FUNAssa sana- ja lausetason lukemissujuvuuden tehtävillä sekä luetun ymmärtämistä mittaavilla tehtävillä, joista osassa sisältönä on matemaattisia termejä, käsitteitä ja lukumääriä ja osassa muita sisältöjä.

FUNA-CE Cognitions and emotions

FUNA-CE tehtävistö jakautuu kognitiivisten tehtävien osa-alueeseen sekä tunteita ja asenteita mittaavien kyselyjen osa-alueeseen.

Kognitiiviset tehtävät on pyritty valitsemaan sen perusteella, mitä tiedetään erilaisten kognitiivisten taitojen merkityksestä matemaattisille taidoille. Tehtävistöön pyritään keräämään sellaisia tehtäviä, joiden tiedetään olevan vahvasti yhteydessä matemaattisiin taitoihin, kuten toiminnanohjaus, työmuisti, spatiaaliset taidot ja päättelytaidot. Tehtävistössä on myös ns. kontrollitehtäviä, kuten valintareaktioaika.

Erilaisten kyselyjen avulla pyritään kartoittamaan tunnekokemuksia, asenteita tai oppimiseen liittyviä jännityksen ja ahdistuneisuuden tunteita ja kokemuksia. Tavoitteemme on myös selvittää tehtäväsuuntautuneisuutta, oppimismotivaatiota sekä kouluhyvinvointiin liittyviä kokemuksia.


FUNA tehtävistö ei ole staattinen kokonaisuus, vaan tutkimuksin ja tutkijoiden yhteistyöllä jatkuvasti laajeneva ja kehittyvä kokoelma erilaisia arviointitehtäviä. Tavoitteenamme on tuottaa oppimista ja hyvinvointia tukevaa tutkimusta sekä auttaa tiedolla ja tutkimusperustaisilla arviointivälineillä kouluja ja opettajia heidän työssään ja työnsä kehittämisessä.


FUNAn käyttö

Tällä hetkellä FUNA-arviointeja suoritetaan Oppimisanalytiikan keskuksen yhteistyökunnissa ja kehityshankkeissa. Jos koulullasi järjestetään FUNA-arviointeja, voit lukea niistä lisää Hankeinfot-sivultamme.