Esittely

ViLLE on Turun yliopistossa kehitetty oppimisjärjestelmä, joka tarjoaa oppilaalle ja opettajalle tietoa oppimisesta. ViLLEn avulla opettajat voivat joko itse luoda tehtäviä tai hyödyntää muiden opettajien tekemiä tehtäviä. Tehtävät ovat pääsääntöisesti automaattisesti arvioituja ja tarjoavat opiskelijalle välittömän palautteen. Tämä vapauttaa opettajalle enemmän aikaa opetukseen ja tuen tarjoamiseen. ViLLE on vahvasti tutkimuspohjainen järjestelmä, sillä teemme jatkuvasti tutkimusta oppimisesta ja kehitämme ViLLEä saatujen tulosten perusteella.

ViLLE sisältää monipuolisesti tehtäviä ohjelmoinnista, matematiikasta, kielistä ja muista oppiaineista, joista opettaja voi valita opetukseen sopivat resurssit. Opettaja voi myös luoda ja jakaa omia tehtäviä, sillä ViLLE sisältää runsaan määrän valmiita tehtävätyyppejä, joiden avulla tehtävien luonti on vaivatonta. Järjestelmä kerää monipuolisesti tietoa oppilaiden vastauksista, jota opettajat voivat käyttää arviointiin ja opetuksen kehittämiseen.

ViLLE sisältää valmiiksi laadittuja oppimiskokonaisuuksia esimerkiksi matematiikasta, ohjelmoinnista ja äidinkielestä. Näitä kokonaisuuksia kutsutaan opintopoluiksi. ViLLEn opintopolut on kehitetty yhteistyössä suomalaisten opettajien kanssa ja ne ovatkin käyttäjien suuressa suosiossa.

Opettajalle

ViLLE on oppimisympäristö, jossa opiskelija voi ratkaista tehtäviä omaan tahtiinsa ajasta ja paikasta riippumatta. Opettaja voi hyödyntää valmiita materiaaleja tai muokata niitä omaan opetukseensa sopivaksi. Lisäksi oppilaan eriyttäminen ja hänelle juuri sopivan taitotason tehtävien tarjoaminen on helppo toteuttaa ViLLEn avulla!

Arviointi: automaattinen tai opettajalähtöinen

ViLLEssä tehtävät arvioidaan pääsääntöisesti automaattisesti. Vastattuaan tehtävään opiskelija saa heti palautteen, joka sisältää useassa tehtävätyypissä myös oikeat vastaukset. Tehtävä pisteytetään sen mukaan, kuinka suuri osa tehtävästä oli oikein. Tehtäviin voidaan yleensä arpoa kysymykset suuremmasta kysymysjoukosta, joten tehtävien tekeminen uudestaan on mielekästä. Samalla opettaja säästää arviointiin tai tehtävien tarkastamiseen kuluvaa aikaa ja voi kohdentaa sen esimerkiksi heikomman oppilaan tukemiseen.

Automaattisesti arvioitujen tehtävien lisäksi ViLLEssä voidaan teettää opettajan arvioimia tehtäviä. Opiskelija tekee tehtävän, minkä jälkeen opettaja lukee oppilaan vastaukset, halutessaan kommentoi niitä ja antaa pisteet. Arvioinnin jälkeen opiskelija näkee saadut pisteet ja opettajan jättämät kommentit.

Oppimisanalytiikka

ViLLE kerää opettajalle arvokasta tietoa oppilaidensa työskentelyn ahkeruudesta, sujuvuudesta sekä mahdollisista ongelmakohdista. Analytiikan avulla opettaja näkee jo varhaisessa vaiheessa, mikäli jokin osa-alue tuottaa oppilaalle haasteita. Opettaja voi tarkastella luokkansa suoriutumista myös kokonaisuutena, jonka avulla voi suunnitella kohdennetusti omaa opetustaan. Oppilaan suoriutumisesta kertovaa tietoa voidaan käyttää mm. arviointikeskustelun tukena.

Tilastoja voi tarkastella oppilaskohtaisesti tai luokan keskiarvojen kautta. Tiedon avulla on helppo suunnitella opetusta ja tarvittaessa muokata ViLLEn oppitunteja.

ViLLEn tilastonäkymä.

OPPITUNNIN TILANNE

Oppitunnin tilanne -näkymästä näet luokkasi kokonaistilanteen: tarkkuuden, kerätyt pisteet ja tehtäviin käytetyn ajan.

SOLMUKOHDAT

Matematiikan solmukohdat -näkymässä esitetään kaikkien oppilaiden tulokset viimeisen kahdeksan viikon ajalta. Taulukosta näet tarkemmin osa-alueet, joissa oppilailla on mahdollisia haasteita.

Kokeet ja tentit

ViLLE-kokeessa voidaan käyttää samoja tehtäviä kuin normaalilla ViLLE-tunnilla muutenkin tehtäisiin. Opiskelijat tekevät tehtäviä normaalisti, mutta eivät näe, olivatko vastaukset oikein tai kuinka paljon pisteitä tehtävästä saivat.

Koe voi sisältää sekä automaattisesti arvioituja että opettajan arvioimia tehtäviä. Automaattisesti arvioitujen tehtävien osalta kokeen tulokset voidaan julkaista opiskelijoille välittömästi kokeen päätyttyä. Jos kokeessa on opettajan arvioimia tehtäviä, lopullinen kokeen pistemäärä selviää sitten, kun opettaja arvioi suoritukset.

ViLLEn koetoiminnot on suunniteltu siten, että kokeen osallistujamäärällä ei ole merkitystä. Kokeeseen voi osallistua vaikka vain yksi opiskelija tai jopa tuhansia opiskelijoita samaan aikaan. Monitorointitoimintojen avulla opettaja pystyy seuraamaan kokeen etenemistä opiskelijakohtaisesti reaaliajassa, varmistamaan ettei kokeeseen pääse osallistumaan koetilan ulkopuolelta ja antamaan tarvittaessa yksilöllisesti lisäaikaa kokeen suorittamiseen

Yhteistyö

Opiskelijat voivat ratkaista ViLLE-tehtäviä myös pareittain tai ryhmissä. Tällöin ryhmän jäsenet kerryttävät pistepottiaan saman laitteen avulla. ViLLEä voidaan käyttää myös erilaisten harjoitustöiden palautukseen ja palautettuja tuotoksia voidaan vertaisarvioida opiskelijoiden kesken anonyymisti, eli vain opettaja näkee, kuka minkäkin arvion on antanut.

Opettajat voivat lisätä muita ViLLE-opettajia kurssiensa apuopettajiksi, jolloin kurssin opettajat voivat hallinnoida kurssia ja sen materiaaleja ja seurata opiskelijoiden edistymistä. Esimerkiksi erityisopettaja voi apuopettajana seurata helposti miten erityisen tuen oppilaat edistyvät tavallisessa luokkaopetuksessa.

Luentokäyttö ja läsnäolot

ViLLEen on suunniteltu luentokäyttöön soveltuvia ominaisuuksia tekemään opetuksesta aiempaa interaktiivisempaa. Reaaliaikaisilla luentokysymyksillä voidaan mitata opetetun asian tai kokonaisuuden oppiminen, tai selvittää opiskelijoiden näkemyksiä äänestyksillä. Opiskelijat voivat osallistua luentoäänestyksiin normaalisti ViLLEssä.

Lisäksi luentojen ja oppituntien läsnäolojen merkitsemistä voidaan automatisoida ViLLEn avulla. Esimerkiksi Turun yliopistolla on laajalti käytössä RFID-lukijat, joilla opiskelijat kuittaavat läsnäolonsa helposti ViLLEen. Demonstraatioharjoitukset voidaan merkitä ViLLEen etukäteen tai RFID-lukijalla opiskelijat voivat kuitata tekemänsä harjoitukset tilaisuuden alkaessa, eikä opettajan tarvitse ylläpitää paperilistoja läsnäoloista ja tehdyistä tehtävistä.

Tutoriaalit

ViLLEn tutoriaalit ovat yhdistelmä tehtäviä ja erilaisia oppimateriaaleja, kuten kuvia, videoita tai luentomonisteita. Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat tutoriaaleja yhteistyössä 2-4 hengen ryhmissä. Tutoriaalit pohjautuvat konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppilaista tehdään aktiivisia oppijoita ja opettajan rooliksi jää ohjata niitä heikoimpia, jotka isommissakaan ryhmissä eivät onnistu tehtäviä ratkaisemaan.

Tutoriaaleja on kokeiltu useilla eri tavoilla, ja Turun yliopiston ohjelmointikursseista jopa puolet luennoista on korvattu tutoriaaleilla. Tämä on nostanut kurssien arvosanoja huomattavasti ja opiskelijapalautteet ovat olleet erittäin positiivisia.

Oppilaalle

ViLLEssä opiskelija voi ratkaista automaattisesti arvioitavia tehtäviä omassa tahdissaan paikasta riippumatta. Tyypillisesti tehtäviä voi yrittää ratkaista niin monta kertaa kuin haluaa, koska usein tehtävien kysymykset on satunnaistettu niin, että tehtävä muuttuu suorituskertojen välillä. Järjestelmä antaa aina välittömän palautteen ratkaisusta, ja opiskelija voi vaivattomasti tarkastella kokonaistilannettaan eri kursseilla. Lisäksi ViLLEn avulla voidaan rekisteröidä muita kurssisuorituksia, kuten harjoitustöitä, oppimispäiväkirjoja ja läsnäoloja, joiden seuraamiseen voidaan hyödyntää mitä tahansa RFID-tunnistetta, kuten esimerkiksi uudempaa opiskelijakorttia tai kulkulätkää.

Yhteistyö on ViLLEssä helppoa. Pienryhmät voivat työstää yhdessä tutoriaaleja ja kurssitöitä. Ryhmätöissä voidaan hyödyntää anonymisoitua vertaisarviointia, jolloin opiskelijat pääsevät itse vaikuttamaan oppimisen arviointiin.

Huoltajalle

ViLLE on oppimisjärjestelmä, jossa oppilas voi tehdä tehtäviä omaan tahtiinsa missä ja milloin tahansa. Tehtävät ovat innostavia ja ne edistävät tutkitusti oppimista. ViLLEn tehtävä ei ole korvata opettajaa, vaan mahdollistaa omaan tahtiin oppiminen ja vapauttaa opettaja tehtävien tarkastuksesta opetuksen antamiseen. Järjestelmä tarjoaa tehtävistä välittömän palautteen ja oppilas voi helposti tarkastella etenemistään.

Oppilas voi kirjautua ViLLEen osoitteessa ville.utu.fi oppilaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Suosittelemme ViLLEn käyttöön Chromen tai Firefoxin uusinta versiota. Tehtäviin oppilas pääsee valitsemalla oikean kurssin ja avaamalla sieltä oikeat tehtävät. Tehtävä palautetaan arviointiin painamalla Lähetä-painiketta oikeasta yläkulmasta.

Tarkemmat ohjeet ViLLEn käytöstä löydät täältä:

Opetuksen järjestäjälle

ViLLE on sähköinen oppimisympäristö, joka sisältää valmiiksi laadittuja opintopolkuja esimerkiksi matematiikasta, ohjelmoinnista ja äidinkielestä esiopetuksesta yliopistoon. Näiden opintopolkukurssien avulla opettaja voi järjestää puolet opetustunneistaan sähköisenä ViLLEn avulla. Opintopolkukurssit ovat opetussuunnitelmien mukaisia tehtäväpaketteja, jotka harjoittavat oppilaita monipuolisesti heidän omalla taitotasollaan. Listan kaikista Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutin tuottamista materiaaleista löydät täältä.

ViLLE sisältää valmiiden tehtävien lisäksi ominaisuuden omien tehtävien luomiseen ja jakamiseen. Tehtävien luomisen pohjina toimivia tehtävätyyppejä on jo yli sata. Niille tyypillisiä ominaisuuksia ovat automaattinen arviointi, välittömän palautteen tarjoaminen ja mahdollisuus yhdistää omia materiaaleja tehtävään. Osa tehtävistä sisältää pelillisiä ja visuaalisia ominaisuuksia, jotka innostavat oppijoita ja havainnollistavat heidän ratkaisujaan. Tehtäväeditorien käyttö on helppoa, koska useimmissa tapauksissa opettajan täytyy vain syöttää haluamansa kysymykset ja vastausvaihtoehdot, minkä jälkeen tehtävä on valmis. Tällöin tehtävien vaikeusaste on myös suoraan opettajan hallittavissa. Halutessaan opettaja voi määrittää tehtäviin myös siitä saatavan sanallisen palautteen ja niihin voidaan lisätä kuvia, ääntä ja esimerkiksi GeoGebra-komponentteja. ViLLEssä luodut tehtävät ovat automaattisesti kaikkien ViLLEä käyttävien opettajien yhteisessä käytössä, joten hyödynnettävissä oleva tehtäväpankki on todella laaja.

Tehtävien lisäksi ViLLEllä voidaan mm. seurata automaattisesti opiskelijoiden läsnäoloja, laskuharjoituksia ja vastaanottaa ViLLEn ulkopuolisia tehtäviä. Moniin opettajan arvioimiin tehtäviin, kuten esseisiin tai harjoitustöihin voidaan myös liittää ViLLEn anonymisoitu vertaisarviointi, jolla myös opiskelijat pääsevät osallistumaan arviointiprosessiin.

Turun yliopiston ulkopuolisista ViLLE-koulutuksista vastaa Eduten Oy. Mikäli sinua kiinnostaa ottaa ViLLE käyttöön oppilaitoksessasi, tutustu Eduten Oy:n tarjoamiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Voit myös ottaa yhteyttä Oppimisanalytiikan tutkimusinstituuttiin, mikäli sinua kiinnostaa esimerkiksi yhteistyön tekeminen.

Käyttö Turun yliopistossa

ViLLE tukee useita ominaisuuksia, joita käytetään laajalti korkeakouluopetuksessa. Koska ViLLE on kehitetty Turun yliopistolla, Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti tarjoaa ViLLEn käyttöönottoon tukea Turun yliopiston henkilökunnalle.

Mikäli olet Turun yliopiston henkilökuntaa ja sinua kiinnostaa ViLLEn käyttöönotto, ota meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen villeteam@utu.fi.