TIETOSUOJASELOSTE

Tältä sivulta löydät kaksi eri versiota ViLLEn tietosuojaselosteesta.

Valitse oikea seloste seuraavalla perusteella:

TIETOSUOJASELOSTE 1: TURUN YLIOPISTON JÄRJESTÄMÄ OPETUS TAI TUTKIMUS
Opetuksesta vastaa Turun yliopiston henkilökunta. Seloste ei koske kursseja, joissa käytetään ViLLEä tai Turun yliopiston tarjoamia materiaaleja, mutta opetuksesta vastaa jokin muu taho.

TIETOSUOJASELOSTE 2: MUUN TAHON JÄRJESTÄMÄ OPETUS

Opetuksen järjestää jokin muu taho kuin Turun yliopisto. Opetuksen järjestäjän tulee tarjota erikseen saataville rekisteriseloste henkilötietojen keräämisestä.

TIETOSUOJASELOSTE 1: TURUN YLIOPISTON JÄRJESTÄMÄ OPETUS TAI TUTKIMUS

Tämä on ViLLE-palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 22.8.2023. Viimeisin muutos 22.2.2024.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti
Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto
+358 29 450 5000

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti villeteam@utu.fi
20014 Turun yliopisto
+358 29 450 4666009

Yliopiston tietosuojavastaava
dpo@utu.fi
+358 29 450 3009

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan kohdan 1 perusteella seuraavasti:

 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR, 6.1 artiklan kohta c)
 • yleistä etua koskeva tehtävä tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (GDPR, 6.1 artiklan kohta e)
 • tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi (tietosuojalain 4 §:n kohta 3)

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT, NIIDEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

ViLLE-palvelu on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää erilaisia oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Käyttäjä rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteen tai ulkoisen kirjautumispalvelun avulla. Tunnisteena voi toimia sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus.

4.1 KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti käsittelee henkilötietoja tarjotakseen palveluita oppilaille ja opettajille. Näihin tietoihin sisältyvät nimi, nimimerkki tai muu tunniste, sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus sekä oppilaitos. Lisäksi jos käyttäjä kirjautuu palveluun MPASStunnuksella, voidaan vastaanottaa esimerkiksi luokka-aste, luokkatunnus, tieto kunnasta, oppija-ID tai tieto roolista (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Erillisellä sopimuksella voidaan lisäksi mahdollistaa rekisteritietojen kuten esimerkiksi arvosanadatan käsittely. Kerättyjä tietoja käytetään tuottamaan opetushenkilöstölle ja opetustoimen henkilökunnalle oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:

 • IP-osoite kirjautumisen yhteydessä
 • Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.

Lisäksi käyttäjien toiminnasta ViLLE-palvelussa kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai vastauksen palauttamisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

4.2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilön tunnistetiedot mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen, kirjautumisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Tunnistetietojen avulla voidaan tiedottaa opettajia palveluun liittyvistä tapahtumista, tutkimustuloksista ja -koulutuksista. Opettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä palvelun asetusten kautta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Jos käyttäjästä halutaan kerätä muuta tietoa tutkimustarkoituksessa, tätä varten kerätään erillinen tutkimuslupa. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen analysointia.

4.3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Palveluun tallennettuja henkilötietoja säilytetään viisi vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Anonymisoituun tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä aikakauslehdissä tai konferensseissa. Julkaistuja tietoja ei voida yhdistää käyttäjiin.

6. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Toteuttaakseen oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Oppimisanalytiikan tutkimusinstituuttiin.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


TIETOSUOJASELOSTE 2: MUIDEN TAHOJEN JÄRJESTÄMÄ OPETUS

Tämä on ViLLE-palvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 22.8.2023. Viimeisin muutos 28.8.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Opetuksen järjestäjä, mainitaan järjestäjän tarjoamassa rekisteriselosteessa.

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mainitaan opetuksen järjestäjän rekisteriselosteessa.

Henkilötietojen käsittelyn osalta voit olla yhteydessä Oppimisanalytiikan tutkimusinstituuttiin, osoitteessa Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti

villeteam@utu.fi
20014 Turun yliopisto
+358 29 450 4666

Yliopiston tietosuojavastaava
dpo@utu.fi
+358 29 450 3009

3. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT, NIIDEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

ViLLE-palvelu on tehtäväpohjainen oppimisympäristö, joka sisältää erilaisia oppimiseen kehitettyjä tehtävätyyppejä. Käyttäjä rekisteröityy palveluun sähköpostiosoitteen tai ulkoisen kirjautumispalvelun avulla. Tunnisteena voi toimia sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus.

3.1 KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti voi vastaanottaa henkilötietoja tarjotakseen palveluita oppilaille ja opettajille. Näihin tietoihin sisältyvät nimi, nimimerkki tai muu tunniste, sähköpostiosoite tai muu käyttäjätunnus sekä oppilaitos. Lisäksi jos käyttäjä kirjautuu palveluun MPASS-tunnuksella, voidaan vastaanottaa esimerkiksi luokka-aste, luokkatunnus, tieto kunnasta, oppija-ID tai tieto roolista (oppilas vai opettaja/henkilökunta).

Erillisellä sopimuksella voidaan lisäksi mahdollistaa oppilasta koskevien rekisteritietojen käsittely. Kerättyjä tietoja käytetään tuottamaan opetushenkilöstölle ja opetustoimen henkilökunnalle oppimisanalytiikkaa ja tilastoja.

Palvelu kerää henkilötietoihin yhdistettävää tietoa seuraavasti:

 • IP-osoite kirjautumisen yhteydessä
 • Tehtävien palautukset (pistemäärä, vastaus, käytetty aika, palautuksen ajankohta). Tästä tiedosta muodostetaan oppimisanalytiikkaa kurssin opettajalle.

Lisäksi käyttäjiltä kerätään lokitietoja esimerkiksi tehtävän käynnistämisen, poistamisen tai vastauksen palauttamisen yhteydessä; näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollisten virhetilanteiden selvittäminen käyttäjien pyynnöstä.

3.2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilön tunnistetiedot mahdollistavat palveluun rekisteröitymisen, kirjautumisen ja unohtuneen salasanan palauttamisen. Tunnistetietojen avulla voidaan tiedottaa opettajia palveluun liittyvistä tapahtumista, tutkimustuloksista ja -koulutuksista. Opettaja voi kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia viestejä palvelun asetusten kautta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä suorituksia käytetään tuottamaan opettajille oppimisanalytiikkaa ja tilastoja. Jos käyttäjästä halutaan kerätä muuta tietoa tutkimustarkoituksessa, tätä varten kerätään erillinen tutkimuslupa. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta tutkimuslupaa. Tutkimuksessa käytettävä tieto anonymisoidaan ennen analysointia.

3.3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Palveluun tallennettuja henkilötietoja säilytetään viisi vuotta käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tutkimustarkoituksiin anonymisoituja tietoja ei poisteta, koska niitä ei voida yhdistää käyttäjien kirjautumistietoihin.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ULKOPUOLISILLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa. Anonymisoituun tietoon perustuvia tutkimuksia voidaan julkaista ilman erillistä suostumusta esimerkiksi tieteellisissä aikakauslehdissä tai konferensseissa. Julkaistuja tietoja ei voida yhdistää käyttäjiin.

5. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla suojatulla palvelimella, jolle on pääsy vain erillisillä ylläpitäjillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Toteuttaakseen oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjänä toimivaan opetuksenjärjestäjään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi