Turun yliopiston ViLLE-oppimisjärjestelmän saavutettavuusseloste

Nykyisessä muodossaan ViLLE-järjestelmä noudattaa WCAG 2.1 -standardin asettamia saavutettavuusvaatimuksia osittain. ViLLE-oppimisjärjestelmä on laaja kokonaisuus, joka koostuu yli sadasta erilaisesta tehtävätyypistä. Osa näistä tehtävätyypeistä perustuu yksinomaan tietyn aistinvaraisen informaation käsittelyyn, eikä saavutettavaa versiota ole mahdollista tarjota tehtävätyyppien luonteesta johtuen.

Tiedostamme verkkosivustoomme sisältyvät ongelmat ja työskentelemme aktiivisesti näiden korjaamiseksi. Pääosa käytettävyydessä esiintyvistä virheistä ja ongelmista tullaan korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Erittelemme sivustoon vaikuttavat saavutettavuusongelmat selosteessa jäljempänä.

ViLLE-oppimisjärjestelmän verkkosivustolta löytyviä tietoja voi tarvittaessa tiedustella eri muodoissa osoitteesta villeteam@utu.fi.

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee  https://ville.utu.fi -verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Useissa tehtävätyypeissä sisällön esitysjärjestys vaikuttaa oleellisesti sisällön merkitykseen ja tehtävän ymmärtämiseen. Osassa näistä tilanteista oikean lukemisjärjestyksen selvittäminen ohjelmallisesti ei ole mahdollista. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.3.2 (merkitykseen vaikuttava järjestys) jää täyttymättä. Selvitämme lukemisjärjestyksen suhteen ongelmallisten tehtävätyyppien muutostarpeet ja teemme toteutettavissa olevat korjaukset 31.12.2022 mennessä.

Oppimisympäristömme sisältää useita tehtävätyyppejä, joiden ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi riippuvat yksinomaan komponenttien aistinvaraisista ominaispiirteistä. Erityisesti ongelmallisuuksia tuottavat komponenttien visuaaliseen sijaintiin perustuvat ominaispiirteet. Tämän myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.3.3 (aistinvaraiset ominaispiirteet) jää täyttymättä. Tarkoituksemme on selvittää tapaukset, joissa aistinvaraisille ominaispiirteille voidaan tarjota vaihtoehtoinen ohjeistus. Näissä tapauksissa pyrimme kehittämään monipuolisia vaihtoehtoja aistinvaraisille ominaispiirteille 31.12.2022 mennessä.

Tietoja keräävien syötekenttien tarkoituksen selvittäminen ohjelmallisesti ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, vaikka sisällön toteutuksessa on käytetty teknologioita, jotka mahdollistaisivat syöte-elementtien tarkoituksen kuvaamisen. Tämän myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 1.3.5 (määrittele syötteen tarkoitus) jää täyttymättä. Pyrimme tarjoamaan kuvauksen lainsäädännön kattamien syötekenttien käyttötarkoituksesta käyttäjille keskeisimmissä toiminnoissa 31.12.2022 mennessä.

Osa sivuston tehtävätyypeistä ei ole hallittavissa täysin näppäimistörajapinnan välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi muodon piirtäminen tai tietyn alueen tunnistaminen kuvasta. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 2.1.1 (näppäimistö) jää täyttymättä. Tarkoituksemme on korjata sivustomme saavutettavaksi näppäimistörajapinnan välityksellä keskeisten toimintojen sekä niiden tehtävätyyppien osalta, joissa se on tehtävän toimintaperiaatteen osalta mahdollista. Korjaukset suoritetaan 31.12.2022 mennessä.

Tietyt tehtävätyypit ovat aikarajoitettuja. Näissä tapauksissa ei opiskelijalle tarjota mahdollisuutta joko säätää tai jatkaa ajastuksen kestoa tai kytkeä ajastusta kokonaan pois päältä. Aikarajat ovat kuitenkin opettajan säädettävissä tilanteen niin vaatiessa. WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimuksen 2.2.1 (säädettävä ajoitus) ei päde näihin tilanteisiin, sillä kyseisiin tehtäviin on sovellettavissa olennaisen poikkeuksen ehto. Tehtävissä aikaraja on olennainen ja sen pidentäminen tai poistaminen mitätöisi toiminnon.

Sivuston navigoinnissa ja navigointijärjestyksessä on todettu puutteita, jotka aiheuttavat tarpeettomia haasteita avustavien teknologioiden ja erityisesti ruudunlukijoiden käyttäjille. Toistuvien lohkojen ohittamiseen ei nykyinen sivustomme tarjoa mahdollisuutta. Näiden ongelmien myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimukset 2.4.1 (ohita lohkot) ja 2.4.3 (kohdistusjärjestys) jäävät täyttymättä. Tarkoituksemme on korjata sivustomme selkeimmät navigaatio-ongelmat 31.12.2022 mennessä.

Tietyt tehtävätyypit sisältävät toimintoja, joissa hyödynnetään reittiin perustuvia tai monipisteohjauseleitä. Näille ohjauseleille sivusto ei tarjoa vaihtoehtoista keinoa toiminnan ohjaamiseksi yhdellä osoittimella ja ilman reittiin perustuvaa elettä. Näissä tapauksissa WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimus 2.5.1 (osoitineleet) jää täyttymättä. Osassa ongelman sisältävistä tehtävätyypeistä reittiin perustuva ohjausele on olennainen ja näin ollen vaatimuksen täyttäminen näissä tapauksissa mitätöisi toiminnon.

Syötevirheiden tapauksessa virheellistä kohtaa ei osoiteta selkeästi, virhettä ei kuvata käyttäjälle tekstimuotoisena eikä virheeseen liittyviä korjausehdotuksia tarjota tekstimuotoisena informaationa. Tämän ongelman myötä WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimukset 3.3.1 (virheen tunnistaminen) ja 3.3.3 (virheen korjausehdotus) jäävät täyttymättä. Tarkoituksemme on kehittää virheiden tekstimuotoista ilmoittamista 31.12.2022 mennessä.

1.2.2 Kohtuuton rasite

Oppimisympäristömme sisältää suuren määrän erilaisia tehtävätyyppejä, joista monet on julkaistu ennen 23.9.2018 ja ovat tämän lisäksi vain vähäisessä käytössä. Palvelun laajuudesta johtuen keskitämme kehitystoimemme kahteenkymmeneen yleisimpään tehtävätyyppiin sekä tulevaisuudessa kehitettäviin ja julkaistaviin uusiin tehtävätyyppeihin.

Palvelumme sisältää tehtävätyyppejä, joiden toiminta perustuu yksinomaan tietyn aistinvaraisen informaation käsittelyyn, kuten esimerkiksi kuvasta tiettyjen elementtien etsimiseen. Näiden tehtävätyyppien tapauksessa saavutettavaa versiota ei ole mahdollista tarjota tehtävän luonteesta johtuen.

1.2.3 Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

Kirjautumisen takana oleva oppimisympäristömme on osa kokonaisuutta, joka on julkaistu ennen 23.9.2018. Näin ollen saavutettavuusvaatimukset koskevat oppimisympäristöä 23.9.2020 alkaen.

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 29.06.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 25.5.2022.

Sivuston saavutettavuus on testattu WCAG 2.1 -saavutettavuusvaatimusstandardin määrittämien ehtojen mukaisesti. Testaus on suoritettu pääosin manuaalisesti mutta apuna on käytetty myös automatisoituja saavutettavuustyökaluja. Testaukseen on käytetty ruudunlukijaa.

Tiedostamme, ettei saavutettavuuden testaukseen ja saavutettavuusselosteen laatimiseen osallistuneilla osapuolilla ole henkilökohtaista kokemusta verkkosivustojen käyttöön vaikuttavista toimintarajoitteista tai vammoista.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen  kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen  Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa