DATASKYDDSBESKRIVNING

På den här sidan hittar du två olika versioner av eUTU.fis dataskyddsbeskrivning.

Välj rätt beskrivning enligt följande:

DATASKYDDSBESKRIVNING 1: UNDERVISNING ELLER FORSKNING SOM ANORDNAS AV ÅBO UNIVERSITET

Åbo universitets personal ansvarar för undervisningen. Beskrivningen gäller inte kurser som använder eUTU.fi eller material som tillhandahålls av Åbo universitet men en tredje part ansvarar för undervisningen.

DATASKYDDSBESKRIVNING 2: UNDERVISNING SOM ANORDNAS AV TREDJE PART

Någon annan part än Åbo universitet anordnar undervisningen. Undervisningsanordnaren ska separat tillhandahålla en registerbeskrivning av insamlingen av personuppgifter.

DATASKYDDSBESKRIVNING 1: UNDERVISNING ELLER FORSKNING SOM ANORDNAS AV ÅBO UNIVERSITET

Detta är dataskyddsbeskrivningen för eUTU.fi-tjänsten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagen (1050/2018).
Upprättad 22.8.2023. Senaste ändring 22.2.2024.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Forskningsinstitutet för lärandeanalys
Åbo universitet, 20014 Åbo universitet
+358 29 450 5000

2. KONTAKTPERSON SOM SVARAR FÖR REGISTRET

Forskningsinstitutet för lärandeanalys
villeteam@utu.fi
20014 Åbo universitet
+358 29 450 4666

Universitetets dataskyddsombud
dpo@utu.fi
+358 29 450 3009

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen enligt följande:

 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen)
 • en uppgift av allmänt intresse eller ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen)
 • vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring (4 § 3 punkten i dataskyddslagen)

4. PERSONUPPGIFTERNA SOM SAMLAS IN, DERAS BEHANDLING OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

eUTU.fi-tjänsten är baserad på ViLLE-systemet. ViLLE-systemet är en uppgiftsbaserad lärandemiljö som innehåller olika uppgiftstyper utvecklade för lärande. Användaren registrerar sig i tjänsten med hjälp av en e-postadress eller en extern inloggningstjänst. En e-postadress eller ett annat användarnamn kan användas som identifierare.

4.1. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Forskningsinstitutet för lärandeanalys behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till elever och lärare. Dessa uppgifter inkluderar namn, signatur eller annan identifierare, e-postadress eller annat användarnamn och läroanstalt. Om användaren loggar in på tjänsten med MPASS-kod är det dessutom möjligt att ta emot till exempel klassnivå, klass-ID, information om kommunen, elev-ID eller information om rollen (elev eller lärare/personal).

Dessutom kan vi med ett separat avtal möjliggöra behandlingen av registeruppgifter, såsom betygsdata. De insamlade uppgifterna används för att producera lärandeanalys och statistik för undervisningspersonal och undervisningsväsendets personal.

Tjänsten samlar in information som kan kopplas till personuppgifter enligt följande:

 • IP-adress vid inloggning
 • Inlämning av uppgifter (poängantal, svar, använd tid, tidpunkten för inlämning). Utifrån denna information bildas lärandeanalys för kursens lärare.

Dessutom samlar vi in loggdata om användarnas agerande i eUTU.fi-tjänsten, till exempel i samband med start eller radering av en uppgift eller inlämning av ett svar. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att undersöka eventuella felsituationer på användarnas begäran.

4.2. BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

Personens identifieringsuppgifter möjliggör registrering och inloggning på tjänsten och återställning av ett glömt lösenord. Identifieringsuppgifter kan användas för att informera lärare om evenemang, forskningsresultat och utbildningar relaterade till tjänsten. Läraren kan tacka nej till att ta emot sådana meddelanden via tjänstens inställningar.

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

De insamlade prestationerna används för att producera lärandeanalys och statistik för lärare. Om vi vill samla in annan information om användaren för forskningsändamål, används ett separat forskningstillstånd för detta ändamål. Användarna har alltid rätt att vägra att bevilja forskningstillstånd. Uppgifterna som används i forskningen anonymiseras före analys.

4.3. LÄNGDEN PÅ BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som sparats i tjänsten förvaras i fem år efter användarens sista inloggning. Uppgifter som anonymiserats för forskningsändamål raderas inte, eftersom de inte kan kopplas till användarnas inloggningsuppgifter.

5. ÖVERFÖRING ELLER ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL UTOMSTÅENDE

Uppgifter överlämnas i regel inte till andra aktörer. Uppgifter kan publiceras till den del som överenskommits med användaren. Undersökningar baserade på anonymiserade data kan publiceras utan separat samtycke, till exempel i vetenskapliga tidskrifter eller på konferenser. Publicerade uppgifter kan inte kopplas till användarna.

6. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret behandlas med omsorg och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas på lämpligt sätt. Uppgifterna förvaras på en skyddad server i Finland, och endast separata administratörer har tillgång till den. Den personuppgiftsansvarige säkerställer att de sparade uppgifterna, rätten att använda servrarna och andra uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det tillhör.

7. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att

 • få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • få tillgång till sina uppgifter
 • korrigera sina uppgifter
 • begränsa behandlingen av sina uppgifter
 • flytta uppgifterna mellan system
 • göra en invändning mot behandlingen av sina uppgifter
 • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

För att utöva sina rättigheter ska den registrerade kontakta Forskningsinstitutet för lärandeanalys.

Mer detaljerad information om den registrerades rättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos dataombudsmannens byrå om hen anser att behandlingen av personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontoret: 029 566 6768
E-post: tietosuoja(at)om.fi

DATASKYDDSBESKRIVNING 2: UNDERVISNING SOM ANORDNAS AV ANDRA PARTER

Detta är dataskyddsbeskrivningen för eUTU.fi-tjänsten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslagen (1050/2018).
Upprättad 22.8.2023. Senaste ändring 28.8.2023.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Undervisningsanordnaren, nämns i registerbeskrivningen som tillhandahålls av anordnaren.

2. KONTAKTPERSON SOM SVARAR FÖR REGISTRET

Nämns i undervisningsanordnarens registerbeskrivning.

När det gäller behandlingen av personuppgifter kan du kontakta Forskningsinstitutet för lärandeanalys på adressen

Forskningsinstitutet för lärandeanalys
villeteam@utu.fi
20014 Åbo universitet
+358 29 450 4666

Universitetets dataskyddsombud
dpo@utu.fi
+358 29 450 3009

3. PERSONUPPGIFTERNA SOM SAMLAS IN, DERAS BEHANDLING OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

eUTU.fi-tjänsten är baserad på ViLLE-systemet. ViLLE-systemet är en uppgiftsbaserad lärandemiljö som innehåller olika uppgiftstyper utvecklade för lärande. Användaren registrerar sig i tjänsten med hjälp av en e-postadress eller en extern inloggningstjänst. En e-postadress eller ett annat användarnamn kan användas som identifierare.

3.1. PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Forskningsinstitutet för lärandeanalys kan ta emot personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till elever och lärare. Dessa uppgifter inkluderar namn, signatur eller annan identifierare, e-postadress eller annat användarnamn och läroanstalt. Om användaren loggar in på tjänsten med MPASS-kod är det dessutom möjligt att ta emot till exempel klassnivå, klass-ID, information om kommunen, elev-ID eller information om rollen (elev eller lärare/personal).

Dessutom kan vi med ett separat avtal möjliggöra behandlingen av registeruppgifter som gäller eleven. De insamlade uppgifterna används för att producera lärandeanalys och statistik för undervisningspersonal och undervisningsväsendets personal.

Tjänsten samlar in information som kan kopplas till personuppgifter enligt följande:

 • IP-adress vid inloggning
 • Inlämning av uppgifter (poängantal, svar, använd tid, tidpunkten för inlämning). Utifrån denna information bildas lärandeanalys för kursens lärare.

Dessutom samlar vi in loggdata från användarna, till exempel i samband med start eller radering av en uppgift eller inlämning av ett svar. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att undersöka eventuella felsituationer på användarnas begäran.

3.2. BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH SYFTET MED BEHANDLINGEN

Personens identifieringsuppgifter möjliggör registrering och inloggning på tjänsten och återställning av ett glömt lösenord. Identifieringsuppgifter kan användas för att informera lärare om evenemang, forskningsresultat och utbildningar relaterade till tjänsten. Läraren kan tacka nej till att ta emot sådana meddelanden via tjänstens inställningar.

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

De insamlade prestationerna används för att producera lärandeanalys och statistik för lärare. Om vi vill samla in annan information om användaren för forskningsändamål, används ett separat forskningstillstånd för detta ändamål. Användarna har alltid rätt att vägra att bevilja forskningstillstånd. Uppgifterna som används i forskningen anonymiseras före analys.

3.3. LÄNGDEN PÅ BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som sparats i tjänsten förvaras i fem år efter användarens sista inloggning. Uppgifter som anonymiserats för forskningsändamål raderas inte, eftersom de inte kan kopplas till användarnas inloggningsuppgifter.

4. ÖVERFÖRING ELLER ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL UTOMSTÅENDE

Uppgifter överlämnas i regel inte till andra aktörer. Uppgifter kan publiceras till den del som överenskommits med användaren. Undersökningar baserade på anonymiserade data kan publiceras utan separat samtycke, till exempel i vetenskapliga tidskrifter eller på konferenser. Publicerade uppgifter kan inte kopplas till användarna.

5. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret behandlas med omsorg och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas på lämpligt sätt. Uppgifterna förvaras på en skyddad server i Finland, och endast separata administratörer har tillgång till den. Den personuppgiftsansvarige säkerställer att de sparade uppgifterna, rätten att använda servrarna och andra uppgifter som är kritiska för personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det tillhör.

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att

 • få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • få tillgång till sina uppgifter
 • korrigera sina uppgifter
 • begränsa behandlingen av sina uppgifter
 • flytta uppgifterna mellan system
 • göra en invändning mot behandlingen av sina uppgifter
 • inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande.

För att utöva sina rättigheter ska den registrerade kontakta undervisningsanordnaren som agerar som personuppgiftsansvarig.

Mer detaljerad information om den registrerades rättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos dataombudsmannens byrå om hen anser att behandlingen av personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontoret: 029 566 6768
E-post: tietosuoja(at)om.fi